Logo
Najbližšie podujatie o
» »
1 deň
16 hodín
10 minút
40 sekúnd
Propagujte svoje služby

Propagujte svoje služby

Go to english version

Väčšina kapiel počas svojho tvorivého obdobia využije aspoň raz služby nahrávacieho štúdia alebo vydavateľstva. Dajte im o sebe vedieť a oslovte ich na stránkach online magazínu ROCKER. Ponúkame vám rôzne možnosti, ako sa dostať do povedomia kapiel:

  • prezentujte svoje služby formou článku,
  • promujte sa nepriamo uverejňovaním tlačových správ o pripravovaných alebo už vydaných albumoch,
  • využite našu ponuku bannerovej reklamy (viac).

Prezentácia služieb formou článku

Technické parametre štúdia alebo portfólio kapiel, ktoré zastrešujete, nechajte na svojej stránke. V článku na rocker.sk zaujmite čitateľov zaujímavosťami, praktickými radami alebo ukážkami svojich úspechov. Ukážte, že v tom, čo robíte, ste naozaj dobrí. Pripravte seriál, v ktorom krok po kroku vysvetlíte, ako nahrať kvalitný album, ako ho zmixovať, zmastrovať a promovať tak, aby bol úspešný.

Cena: dohodou

Tlačové správy

Ak vydávate niekoľko albumov ročne a na propagácii “vašich” hudobných skupín vám záleží, na rocker.sk oslovíte cieľovú skupinu, ktorá vami vydané albumy bude kupovať a počúvať. Oslovíte fanúšikov rockovej, metalovej a punkovej hudby. Ak je písanie tlačových správ pre vás neefektívnou činnoťou, pošlite nám na recenziu plánované alebo práve vydané CD. Redakcia rocker.sk sa o propagáciu už postará. (viac)

Cena: zdarma

Máte záujem? Kontaktujte nás.

Advertise your services

The vast majority of bands will at least once approach the services of a recording studio or a record label. Let them know about what you do and connect with them through the online pages of the ROCKER webzine. We offer you different ways of how to reach the bands you need: 

  • Advertising your services via articles
  • Indirect advertising by posting press releases of your upcoming or already released albums, 
  • Advertising via banner promotion (more).

Article advertisement

Technical specifications of your studio or the portfolio of your bands should remain on your own website. Try to get more attention in an article by providing curiosities, practical suggestions or by sharing your achievements. Let us show that you are really good at what you do. Prepare a series of recommendations where you explain step by step how to record a high quality album, how to get into mixing, mastering and promotion so that the result would bring you success.

Price: by agreement

Press releases

If you release a few albums every year and you care about the promotion of „your“ bands, by reaching out to rocker.sk you are going to get the correct target audience that will buy and listen to your albums. Approach the fans of rock, metal and punk music. In case you consider writing press releases ineffective, send us a review of the upcoming or recently released CD. The editorial team of Rocker will take care of the promotion. (more)

Price: free

Are you intersted? Feel free to contacting us.

© rocker.sk