Logo
Najbližšie podujatie o
» »
4 dni
2 hodiny
15 minút
7 sekúnd
Namierené na hudobníkov a ich fanúšikov

Namierené na hudobníkov a ich fanúšikov

Go to english version

Vašu značku, produkt alebo službu môžete na stránkach online magazínu ROCKER propagovať viacerými spôsobmi. Vyberte si jeden, alebo ich kombináciu tak, ako to vášmu marketinovému plánu vyhovuje.

Možnosti propagácie:

  • bannerová reklama,
  • recenzie vami dodávaných hudobných nástrojov a aparatúr,
  • podpora predaja formou súťaže,
  • content marketingová podpora - reklamné články.

Všetky uvedené možnosti sú podporené z našej strany na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/som.rocker.sk)


Bannerová reklama

Na stránke rocker.sk sú dostupné 2 bannerové pozície a možnosť stať sa Partnerom rocker.sk.

Bannerové pozície sa zobrazujú na titulnej stránke, podstránke kategórie a v detaile článku. Garantujeme, že na jednej bannerovej pozícii budú rotovať max. tri kampane, ktorých zobrazovací pomer je rovnocenný tj. 1 : 1 : 1

Bannerová pozícia 728 x 90px

Reklamný banner na tejto pozícii sa zobrazuje na hlavnej stránke, v podstránke kategórie článov a v detaile článku, ak článok obsahuje fotogalériu. Tu sa banner zobrazuje po každom 5. riadku fotografií.

Obrázky nižšie ukazujú, ako sú bannery umiestnené v jednotlivých šablónach.

Cena: 99 € / 1 mesiac

Bannerová pozícia 300 x 300px

Reklamný banner na tejto pozícii sa zobrazuje na hlavnej stránke, v podstránke kategórie článov, v detaile článku a v zozname podujatí. V zozname podujatí je banner na TOP pozícii, tj. úplne prvý v pravom stĺpci.

Obrázky nižšie ukazujú, ako sú bannery umiestnené v jednotlivých šablónach.

Cena: 49 € / 1 mesiac

Partner rocker.sk

Exkluzívna spolupráca, ktorá zabezpečuje partnerovi umiestnenie banneru na každej jednej podstránke, na ktorú sa čitateľ môže dostať. Zároveň je pred každé redakčné video uverejnené v období spolupráce umiestnený krátky (max. 3 sekundy) spot partnera. Videá sú umiestnené v sieti Youtube (youtube.com/c/RockerSk) a zoznam redakčných videí je aj na stránke rocker.sk v časti Archív videí.
Partner má môžnosť uverejniť 4x reklamný článok zdarma (ak nájdeme nejaké prepojenie s tvrdou hudbou a jej komunitou), 4x recenziu produktu zdarma a 6x status na facebookovom profile magazínu ROCKER zdarma.
Spolupráca sa uzatvára na obdobie minimálne 12 mesiacov.

DôležitéSpot partnera ostáva vo všetkých videách aj po ukončení spolupráce.

Cena: 1 200 € / 12 mesiacov

Recenzie produktov

Pre predajcov hudobných nástrojov, aparatúr alebo príslušenstva pre hudobníkov ponúka online magazín ROCKER možnosť uverejniť produktovú recenziu. V recenzii predstavíme, vyskúšame a popíšeme prednosti, ale aj nedostatky produktu, zhodnotíme, pre koho je vhodný viac, pre koho menej. Súčaťou recenzie je fotogaléria a na požiadanie vieme pripraviť aj krátke produktové video.

Recenzia ostáva uverejnená neobmedzený čas, ak zadávateľ neurčí inak. Obsahuje minimálne dva aktívne textové prelinky na zadávateľa - 1x prelink na hlavnú stránku, 1x prelink na detail produktu v katalógu alebo eshope.

Cena:
99 € / článok 
200 € / vytvorenie produktového videa (voliteľné)

Podpora formou súťaže

Uveďte nový produkt na trh, zvýšte predaj už zavedeného produktu alebo spropagujte koncert formou súťaže, ktorou oslovíte hudobníkov a fanúšikov tvrdej hudby.
Vaša firma venuje ceny do súťaže, my promo a po zverejnení súťaž propagujeme pod každým článkom na stránke www.rocker.sk, na sociálnej sieti Facebook platenou inzerciou a vo vysielaní Rádia pre život . Súťaž je zároveň podporená aj zverejnením v online databázach súťaží (www.esutaze.sk, www.slovenskesutaze.sk a ďalšie).

Cena: zdarma.
Minimálna hodnota ceny do súťaže je 40 €.

Reklamný článok

Propagácia formou reklamných článkov je jednou z najúčinnejších foriem. Ukážte čitateľom tú menej formálnu tvár vašej firmy, dovoľte im trochu nahliadnuť do zákulisia, získajte si ich sympatie zverejnením zaujímavostí, pikošiek a malých "prešľapov" alebo rekordov, ktoré ste zažili počas vášho pôsobenia na trhu. (tipy od odborníkov)

Cena: 39 € / článok

Online magazín ROCKER prevádzkuje spoločnosť Administrör s.r.o., ktorá je platcom DPH. Uvedené ceny sú s DPH.

Máte záujem? Kontaktujte nás.

 

Targeted at musicians and their fans

Your brand, product or service may be advertised on the online pages of the webzine ROCKER in various ways. Choose one or a combination of a few so that it will suit your marketing plan. 
Advertising possibilities: 

  • Banner advertising
  • Review of provided musical instruments and equipments
  • Sale support by means of a competition
  • Content marketing support – advertising articles

All of the above mentioned possibilities will be supported also on our Facebook page (https://www.facebook.com/som.rocker.sk)

Banner advertising

There are two banner positions available on the webzine rocker.sk and there is also a possibility of becoming a partner. 
The banner positions are displayed on the main page, subpage of a given category and within the article details. It‘s guaranteed that on a single banner position the maximum of three campaigns will be presented and their display rate will remain equal, that is,  1 : 1 : 1

Banner position 728 x 90px

Advertising banner of this position is displayed on the main page, within the subpage of articles‘categories and within the article detail, if it includes a gallery. Here the banner is displayed after each 5th line of pictures. 
The images below demonstrate how the banners are displayed in the individual templates. 

Price: 99€ / 1 month

Banner position 300 x 300px

Advertising banner of this position is displayed on the main page, within the subpage of articles‘categories, within the article details and within the list of events. Regarding the list of events, the banner is placed on the TOP position, that is, as the very first on the right column. 
The images below demonstrate how the banners are displayed in the individual templates. 

Price: 49€ / 1 month

Becoming a partner

This exclusive partnership results in ensuring that the partner‘s banner is displayed on each of the subpages that the readers may open. During the period of the partnership, each editorial video created will contain a short partner’s commercial spot (max. 3 seconds). The videos are posted to our Youtube page (https://youtube.com/c/RockerSk) and the list of all the editorial videos can be found also on the webzine page in the section Video Archive.
The partner will get the opportunity of publishing 4x free advertising articles (in case there is any relation to the heavy music and its community), 4x free product reviews and 6x free Facebook statuses on the official ROCKER Facebook page. 
The partnership agreement is established for the minimum period of 12 months.
Important: The partner’s commercial spot will remain in all the featured videos also after the partnership’s termination. 


Price: 1,200€ / 12 months

Product reviews

For sellers of musical Instruments, equipment and musician‘s accessories the online webzine ROCKER offers an opportunity of publishing a product review. We will present, try out and describe the product’s advantages but also its weak points. An evaluation of what kind of buyer is more likely to be satisfied with the product is also part of our review. It will include a gallery and if requested, we can shoot a short product video as well. 
The review will remain published for an unlimited period of time, in case the client doesn’t wish it to be otherwise. It will contain at least two active text links to the client – 1x prelink to the main page, 1 prelink to the product details in the client’s catalogue or eshop. 

Price: 
99€ / article
200€ / production of a product’s video (optional)

Sale support by means of a competition

Put a new product on a market, increase the sales of an already introduced product or promote a concert by means of a competition where you will approach musicians and fans of heavy music.
Your company will provide the prizes for the competition, we will provide you with promotion and after it is introduced we will advertise the competition under each article on the website www.rocker.sk, on social media via Facebook’s paid advertising. Such competition is also supported by listings in online competition databases (www.esutaze.sk, www.slovenskesutaze.sk and others).

Price: free
Minimal value of the prize for the competition is 40€.

Advertising article

Promotion by advertising articles is one of the most efficient ways of presenting yourself. Show our readers the less formal image of your company, let them peek a bit into the backstage, gain their sympathies by spilling some curiosities and small accidents or present your records that you have experienced during the presence in the market. 

Price: 39€ / article

Online webzine ROCKER is operated by Administrör s.r.o., that is VAT registered. The given pricing is with VAT. 

Are you intersted? Feel free to contacting us.

© rocker.sk